Vårdförlopp osteoporos (SKR)

2019 kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. Syftet är att göra sjukvården mer effektiv och jämlik över hela landet.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att minska risken för ytterligare frakturer hos patienter med osteoporosrelaterade frakturer genom att strukturerat identifiera och handlägga patienterna. Vårdförloppet är indelat i två förlopp, baserat på typ av fraktur och huruvida det primära omhändertagandet sker i sluten- eller öppenvård.

Vårdförloppet för osteoporos inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur, omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten. Målgrupp för det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet är patienter med fraktur, i första hand i höft, kota, bäcken, överarm eller handled, och med hög risk för ny fraktur.

Målsättningen med vårdförloppet är att personer med osteoporosrelaterade frakturer ska
• identifieras systematiskt
• få en adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos
• få personanpassade interventioner avseende läkemedel
• få information om fallprevention
• få övriga preventiva åtgärder.

Länk till vårdförloppet

Senast ändrad: 10 maj 2021