Låg bentäthet hos barn och unga

Barn och unga vuxna med nedsatt bentäthet bör utredas av och ha kontakt med center/klinik med stor erfarenhet av nedan specificerade ovanliga tillstånd. Barn bör utredas av barnläkare.

Benskörhet förekommer hos barn och ungdomar men är sällsynt såväl i primär som i sekundär form.

Indikation för bentäthetsmätning av barn och unga:

 • Återkommande lågenergifrakturer
 • Kotkompressioner
 • Hereditet
 • Kliniska tecken på benmetabol sjukdom (blå sklerae, sköra tänder, hörselnedsättning, överrörlighet)
 • Amenorré
 • Muskelsjukdom
 • Hög grad av immobilisering
 • Långvarig steroidbehandling

Hos barn, män < 50 år och premenopausala kvinnor används inte begreppet ”osteoporos” utan istället används ”låg bentäthet för åldern”.
Låg bentäthet för åldern föreligger vid Z –score < – 2 mätt med DXA. Mätning av barn (växande individer) bör utföras på helkropp (minus huvud) och ländrygg.

Orsaker till nedsatt bentäthet hos barn och unga

Primär benmetabol sjukdom

 • Osteogenesis imperfecta (OI) (ärftlig, mycket heterogen sjukdom som oftast orsakas av kollagen typ 1 mutationer)
 • Andra ovanliga genetiska sjukdomar i kalk- och fosfatomsättningen (x-kromosombunden hypofosfatemisk rakit, skelettdysplasier)
 • Juvenil osteoporos (bakomliggande sjukdom är utesluten)
 • Idiopatisk osteoporos (hos unga vuxna, annan sjukdom är utesluten)

Andra orsaker till nedsatt bentäthet

Barn och unga vuxna kan liksom vuxna drabbas av osteoporos vid många olika sjukdomar sekundärt till imobilisering, malnutrition, skelettpåverkande läkemedel/behandlingar, eller mer specifika rubbningar i benmetabolismen, t.ex. systemiska inflammatoriska sjukdomar, malabsorption, tyreoideasjukdom, muskeldystrofier, anorexi, njursvikt och läkemedel, organ/benmärgstransplantation, cytostatikabehandling (se även avsnitt sekundär osteoporos).
Några av dessa sjukdomar, behandlingar och läkemedel leder till amenorré/hypogonadism; primär och sekundär amenorré hos flickor respektive hypogonadism hos pojkar kan också förekomma vid, tex anorexi, hypotalamisk påverkan, hypofystumörer (som t.ex. prolaktinom), eller extensiv fysisk träning; hos flickor vid Turners syndrom och prematur ovariell insufficiens; eller hos pojkar vid Kallmans syndrom. Dessa tillstånd leder pga. könshormonbristen till nedsatt bentäthet.
Diagnos ställs genom samlad klinisk bedömning, laborativ utredning och i ökad utsträckning genetisk analys. Barnmisshandel är en differentialdiagnos vid multipla frakturer hos spädbarn och små barn.

Behandling av låg bentäthet hos barn och unga vuxna

 • Kontakt med center/klinik med stor erfarenhet av benmetabola sjukdomar hos barn
 • Behandla bakomliggande sjukdomar
 • Viktbärande fysisk aktivitet, om möjligt i form av lek med hopp
 • Optimera nutrition (bl. a. vitamin D, kalcium)
 • Viktuppgång vid anorexi
 • Östrogen/progesteron vid ovariell svikt, testosteron vid gonadsvikt
 • Vid behov, benspecifik behandling

Senast ändrad: 24 maj 2021