Remiss om PSV Osteoporos

5 oktober 2020

Deadline 27 november för att lämna synpunkter

SKR har inom ramen för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och Nationella Arbetsgruppen för Endokrinologi gett i uppdrag att utarbeta ett Personcentrerat Sammanhållet Vårdförlopp för Osteoporos.

Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och med hög risk för nya frakturer och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten

Vårdförloppet publicerades 16 september och är öppet för att få in synpunkter. Det är särskilt värdefullt om alla som är engagerade i osteoporosfrågor deltar för att bidra till att osteoporosvården blir ännu bättre.

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/remisservardforlopp.1123.html

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (150 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.